Leadership Team

Kishore Shah

Kishore Shah

Chief Executive Officer

linkedin
Komal Somani

Komal Somani

Chief Brand Officer

linkedin
Ankush Sethi

Ankush Sethi

Chief Business Officer

linkedin
Prajakta Somani

Prajakta Jadhav

Head - Software Development

linkedin
Narendra Bhole

Narendra Bhole

Head Emerging Products

linkedin
Chinmay Sanghavi

Chinmay Sanghavi

AGM - Partnerships

linkedin
Raj Gire

Raj Gire

AGM - Product (Business)

linkedin
Pushkar Kale

Pushkar Kale

AGM - Product (Technology)

linkedin