Kishore Shah

Kishore Shah

CEO

Rushikesh Jadhav

Rushikesh Jadhav

Chief Technologist (Infra)

Prajakta Somani

Prajakta Somani

Head - Software Development

Komal Somani

Komal Somani

Chief Brand Officer

David Madhan

David Madhan

Head - Sales

Chinmay Sanghavi

Chinmay Sanghavi

AGM - Partner Engagement

Chinmay Sanghavi

Raj Gire

Product Manager