Leadership Team

Kishore Shah

Kishore Shah

CEO

linkedin
Rushikesh Jadhav

Rushikesh Jadhav

Chief Technologist

linkedin
Prajakta Somani

Prajakta Somani

Head - Software Development

linkedin
Komal Somani

Komal Somani

Chief Brand Officer

linkedin
Chinmay Sanghavi

Chinmay Sanghavi

AGM - Partnerships

linkedin
Raj Gire

Raj Gire

AGM - Products

linkedin